بررسی استاندارد سرب در لایه‌های یخ

با توجه به اینکه سرب یک از فرآورده‌های معدنی ذوب نقره است، میزان آلودگی سطوح تاریخی به سرب، می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از رشد و افول اقتصادی در دوران مختلف باشد.

اخیراً تیمی از محققان سطح سرب مربوط به 500میلادی را در 13 نقطه قطب شمال ) 12 نقطه در گرینلند ویکی در روسیه( مطالعه کردند. نتایج مطالعه دورههایی را نشان میدهد که مطابق با سوابق تاریخی موجود، همچون فعالیت معادن، توسعه فناوری، رشد جمعیت، شیوع بیماری، جنگ، و یا قحطی، سطح آلودگی نیز افزایش یا کاهش یافته است.

به عنوان مثال، در اواخر قرن هشتم، در دوره شارلمانی ( 768 – 814 م(، بنیانگذار امپراتوری کارولینگین، که بسیاری از غرب و اروپایمرکزی در سلطه وی بود، و همزمان با بهرهبرداری از یک معدن و ضرب سکه در مله – منطقهای درغرب فرانسه، برای اولین بار شاهد افزایش سطح سرب درهستههای یخی نمونهبرداری شده نسبت به اوج میزان ثبت شده در امپراتوری روم – حدود 600 تا 800 سال زودتر -هستیم. که پس از مرگ وی در سال 814 میلادی این میزان کاهش یافت.

همچنین در اواسط قرن چهاردهم میلادی سطح آلودگی سرب، با شیوع طاعون مشهور به مرگسیاه کاهش یافته است و در برخی از نمونهها برای یک قرن کامل پایین مانده است.

تأثیر « : جو مک کانل از مؤسسه تحقیقات کویر میگوید طاعون سیاه بسیار طولانی مدت بوده است، چنانکه اگر فرضا یک سوم جمعیت اروپا در حال حاضر از بین برود، چندین نسل طول میکشد تا سطح تقاضا و نیروی کار به شرایط قبل از آن بازگردد.

منبع: نشریه باستان‌شناسی آمریکا (Archaeology Magazine)

امتیاز بدهید

5/5
close