پایه ‌آتشدان‌های ساسانی بوشهر یافته‌ی جدیدی نیستند

پایه ‌آتشدان‌های ساسانی بوشهر یافته‌ی جدیدی نیستند

پایه ‌آتشدان‌های ساسانی بوشهر ، یافته جدیدی نیستند و در بررســی باستانشناســی ســواحل خلیج‌فــارس در سال 1383 توسط باستان‌شناسان شناسایی شده

در اخباری که روز دوشنبه هشتم اردیبهشت‌ماه 1399، در سایت‌های معتبری همچون ایرنا، ایلنا، پانا و … منتشر شد، سرهنگ عبدالمجید حقانی، فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر، خبر از کشف دو قطعه پایه آتشدان ساسانی در بقعه امامزاده نور‌الدین روستای‌ عیسوند از توابع بخش مرکزی شهرستان دشستان داده بود. 

وی مجددا در گزارش دیگری در روز چهارشنبه دهم اردییهشت‌ماه سال‌جاری، خبر از کشف یک پایه آتشدان دیگر در یک تلمبه‌خانه واقع در شهرآباد بوشهر داد، و این گزارش‌ها مبنی بر کشف پایه آتشدان‌های ساسانی در خبرگزاری‌های مختلف و غالبا به نقل از خبرگزاری میراث آریا بازتاب یافت.

این درحالی است که دکتر حسین توفیقیان، به کانون باستان‌شناسی گفت این پایه‌‌آتشدان‌ها یافته‌ی جدیدی نیستند، و پیش‌تر در بررســی باستانشناســی ســواحل خلیج‌فــارس در ســال 1383 به سرپرســتی ایشان و رابــرت کارتــر از دانشــگاه دورهــام انگلسـتان و بـه هـدف شناسـایی آثـار تاریخـی شهرسـتان بوشـهر، شناسایی و ثبت، و نتایج این بررسی در شماره 44 مجله ایران در سال 2006 منتشر شده بود.

همچنین در مقاله‌ی دیگری که در شماره 12 نشریه پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، در سال 1396، با عنوان « پژوهشی در پایه آتشدان‌های ساسانی نویافته در سواحل خلیج‌فارس» منتشر شده است، دکتر حسین توفیقیان به تفصیل به بررسی جنس، سایز، کاربری و تاریخ‌گذاری این پایه‌ آتش‌دان‌ها پرداخته است.

در صفحه 201، شماره 12 نشریه پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، به تجزیه و تحلیل پایه‌ آتش‌دان‌های مکشوفه در بقعه امامزاده نورالدین بوشهر پرداخته شده است. و در توصیف آن آمده است، « در مقابــل درب ورودی بنــای متأخــر امامــزاده شــاه نورالدین دو پایــه‌ی ســنگی آتشــدان از جنــس ســنگ آهــک به چشــم می‌خــورد کــه مــورد احتــرام اهالـی اسـت. یکـی از ایـن پایه‌هـا، تقریبـا سـالم و دیگـری تنهـا بخـش کوچکـی از یـک پایـه‌ی سـنگی اسـت، امـا هـر دو دارای جنـس و سـاختار یکسـانی هسـتند. پایـه آتشـدان امامـزاده شـاه نورالدین بوشـهر متشـکل از یـک پایـه‌ی مـدور آتشـدان اسـت کـه بخـش بـالا و پایینـی پایـه آتشـدان ناقـص اسـت و قطـر بخـش پایـه به دلیـل شکســتگی نامشــخص و قطــر بخــش بــالایی در حــدود 35 ســانتیمتر و ارتفــاع باقیمانــده خـود پایـه 50 سـانتیمتر اسـت؛ … دومیـن پایـه‌ی سـنگی آتشـدان مکشــوف از روســتای کشــتو احتمالا دارای شالی و نیمـه‌ی بالایی به‌صـورت قرینـه‌ی پایـه پایینـی بـوده اسـت. جنـس ایـن پایـه آتشـدان از سـنگ آهـک سـفید اسـت و 32 شـیار قاشـقی به شـدت تخریـب شـده، قابـل تشـخیص اســت. ایــن پایــه آتشــدان بــه احتمــال زیــاد از محوطــه‌ی ساســانی مجــاور بــه حاشــیه بنــای امامــزاده منتقــل شــده اســت و بنــای امامــزاده شــاه نورالدین کامــلا نوســاز اســت.»

close

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *