انتشار پانزدهمین شماره فصلنامه خبری پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد، پارسه_پاسارگاد

انتشار پانزدهمین شماره فصلنامه خبری پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد، پارسه_پاسارگاد

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

سخن سردبیر، یادداشت دکتر حمید فدایی

”یادمــان گرایــی” و خلــق ”معمــاری یادمانــی” از ویژگــی هــای مهــم هنــر و فرهنــگ هخامنشــی در انتقـال ارزش هـای منحصـر بـه فـرد آن بـوده اسـت. بنابراین”میــراث یادمانــی” بــا ترکیبــی از هنرهــای مختلــف تزیینــی همچــون حجــاری، انــواع کتیبــه نـگاری و …. همـراه بـا نقـوش ویـژه و نمادیـن پدیـدار مــی شــود و خــود صاحــب هویــت و شــیوه ای ویــژه و نویــن در معمــاری مــی گــردد. زبــان ویــژه هنــری و نمادگرایــی در هنرهــای مختلــف ایــن امپراتــوری اعــم از هنــر فلزگــری، عناصــر و تزیینــات معمــاری، جواهــرات و ســنگ هــای قیمتــی، نســاجی و بافــت، مهرهـا و …. جـاری مـی شـود و از آن کالبـدی نمادگونه و بــا ســبکی واحــد در جغرافیــای هخامنشــی ترســیم مــی کنــد، بــه گونــه ای کــه محوطــه هــای شــاخص ایـن امپراطـوری در عیـن کثـرت، امـا بـه دلیـل وجـوه مشـترک در بیـان هنـری، گونـه ای از وحـدت را مـی نمایانـد و از ایـن رو ایـن ”هنــر یادمانــی” در مـوزه هــای مختلــف دنیــا بخوبــی قابــل بازشناســی اســت. ِ ایـن بیـان مشـترک و کالبـد واحـد هنـری، خود نشـانه هایـی از وحـدت را در مـکان و زمـان بـه همـراه دارد. چنیــن میراثــی در معنــا نیــز بــا مفاهیمــی همچــون: ارزش هــای تاریخــی و اســطوره ای، نظــم عمیــق در دول ت جهانــ، ِ امپراتـوری متحـد و مختلـط بـا حفـظ تنـوع فرهنگـی و احتـرام بـه هویـت قومـی و …. پیونـد مــی یابــد. 

انتشار پانزدهمین شماره فصلنامه خبری پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد، پارسه_پاسارگاد

بنابرایــن بــا تکیــه بــر ایــن یکســانی در ِ تکثـر الگوهـا و نمادهـا و البتـه عمـق در تنـوع مفاهیـم و معنــا، مــی تــوان عنــوان ”یادمــان” را بــه کل امپراتـوری هخامنشـی تعمیـم داد و بـه جهـت هویتـی آن را ”عصــر یادمانــی” قلمــداد نمــود؛ یادمانــی دو هــزار و پانصدســاله از ایجــاد یکپارچگــی در نیمــی از دنیــای باستـان کهـ خوـد الگوی ی موفــق بــرای اداره یـک دولـت جهانـی بـا دسـتاوردهای بیشـمار در زمینه هنــر و معمــاری، سیاســت، اخــاق و …. بــوده اســت. از چشـم انـدازی دیگـر، موضـوع ارزش هـای طبیعـی نیـز در پدیـد آمـدن ”یادمـان هـای هخامنشـی”و بــه ویــژه در شــکل گیــری مهمتریــن آنهــا یعنــی تخــت جمشــید موثــر بــوده و از جنبــه هــای هویــت بخــش بــه چنیــن مجموعــه بــا شــکوهی اســت. مــی تـوان گفـت بسـتر و زمینـه الزمـه ایجـاد ”معمــاری یادمانـی”و رنـگ و بـوی آن اسـت، پـس ضروریسـت در بســتر طبیعــی شــرایطی ایجــاد شــود کــه عناصــر بتواننـد بدرسـتی در آن اسـتقرار یابنـد و بـدان هویـت دهنـد. بنابرایـن مفهـوم ”محوطــه هـای یادمانــی” بــا محیــط بــه عنــوان زمینــه و بســتر شــکل گیــری آنهــا کامــل مــی گــردد؛ بــا خلــق مفاهیــم طبیعــی و منظــری، تحوالتــی ســازنده در محیــط حــادث مــی ِ شـود و بـه ارزش هـای تاریخـی ”معمـاری یادمانـی” افــزوده مــی گــردد و بــه تعبیــری در ”مناظــر فرهنگـی و یادمانـی” جغرافیـا بسـتری مـی گـردد در خدمــت تاریــخ. امـا امـروزه ارزش هـای مکانـی و زمانـی تخت جمشـید بعنـوان مهمتریـن ”مجموعـه یادمانـی” از امپراتوری هخامنشـی در پارسـه کـه خـود از مهمتریـن بسـترهای زایشــی ایــن امپراتــوری اســت، نیازمنــد شــناختی عمیـق اسـت. فقـدان چنیـن شـناختی، اصـل حفاظـت از ایـن ”محوطـه یادمانـی” را بـا مشـکل روبـرو مـی ســازد. بــه منظــور مدیریــت همــه جانبــه حفاظــت در پهنــه مناظــر فرهنگــی همچــون منظــر فرهنگــی ِ پارسـه، بایـد یکپارچگـی پیونـد جغرافیایـی و فرهنگـی یادمـان هـای آن بـا محیـط در گـذر زمـان درک گـردد و آنـگاه مـورد حفاظـت قـرار گیـرد، بنابرایـن ضـرورت دارد عــاوه بــر تمرکــز بــر جنبــه هــای تاریخــی و ِ قدمتـی ایـن ”دوره یادمانـی”، جنبـه هـای ارزشـمند ملمـوس و ناملمـوس طبیعـی و فرهنگـی آن نیـز مـورد توجـه و واکاوی قـرار گیـرد.

این شماره و دیگر شماره‌های این فصلنامه را می توانید از اینجا دانلود کنید.
فهرست شماره 15 فصلنامه پارسه پاسارگاد:

سخن سردبیر: یادداشت دکتر حمید فدایی

اختصاصی: پایان فصل چهارم کاوش آبراهه های تخت جمشید

بازتاب: بررسی و شناسایی به منظور تهیه نقشه باستانشناسی دشت مرودشت

 رویداد: گزارشی مختصر از فعالیتهای فصلتابستان کارگروههای مختلف در تخت جمشید، نقش رستم و پاسارگاد

از دریچه دوربین: درخشش تخت جمشید

گزارش یک دیدار: گنجعلی زارع پیشکسوت مرمت کار تخت جمشید

روایت یک بازدید: معرفی معادن سنگ تاریخی پاسارگاد

صنایع دستی، گردشگری و بوم گردی: صنایع دستی و باززنده سازی هنر هخامنشی (حجاری سنتی)

بیشتر بخوانیم: لزوم توجه به تفاوت موجود در نسخه های چند زبانه کتیبه‌های شاهی هخامنشی

یادنامه: یادی از زنده یاد پروفسور علیرضا شاپور شهبازی

close

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *