پیش‌نویس آئین‌نامه اجرایی تشخیص نفایس بررسی شد

پیش‌نویس آئین‌نامه اجرایی تشخیص نفایس بررسی شد،پیش‌نویس آئین‌نامه اجرایی تشخیص نفایس بررسی و به تصویب شورای عالی میراث فرهنگی کشور خواهد رسید

بیشتر بخوانید