وضعیت ریخت‌شناسی و آسیب‌شناسی اسکلت نئاندرتال غار لاشاپِل اوسا (فرانسه) در مقایسه با انسان امروزی

وضعیت ریخت‌شناسی و آسیب‌شناسی اسکلت نئاندرتال غار لاشاپِل اوسا (فرانسه) در مقایسه با انسان امروزی، از امتیازات این نئاندرتال سالم بودن بخش‌های زیاد اسکلتی آن بوده.

بیشتر بخوانید

آسیب‌نگاری نقش‌ برجسته‌های تنگ چوگان کازرون

آسیب‌نگاری نقش‌ برجسته‌های تنگ چوگان کازرون، مدیر پایگاه جهانی بیشابور از اجرای طرح آسیب‌شناسی و آسیب‌نگاری نقش برجسته‌های تنگ چوگان خبر داد.

بیشتر بخوانید