داریالی: دروازه‌های کاسپین در قفقاز

داریالی: دروازه‌های کاسپین در قفقاز از دوران باستان تا عصر هون‌ها و قرون وسطی: کاوش و بررسی‌های تیم مشترک انگلیس و گرجستان، از سال 16-2013

بیشتر بخوانید