در باب افتادگی؛ این نوشتار، پندنامه، توصیه‌نامه و یا از باب نکوهش نیست

در باب افتادگی؛ این نوشتار، پندنامه، توصیه‌نامه و یا از باب نکوهش نیست، مهربانی و تواضع از بزرگان خوش نماستسهل باشد گر کنند افتادگان افتادگی

بیشتر بخوانید