بخشی از قطعات گوش گاوِ آرامگاه اردشیر اول کشف شد

در ادامه مطالعه و بررسی نقش رستم که به منظور تهیه پرونده ثبت جهانی این مجموعه درحال انجام است، بخشی از گوش گاو آرامگاه اردشیر اول کشف شد.

بیشتر بخوانید