گفتگویی با تورج دریایی، با حضور اعراب در ایران در دو قرن اول هجری حکمرانی در اختیار ایرانی‌ها بود

تورج دریایی استاد تاریخ ایران و دنیای باستان و سرپرست مرکز ایرانشناسی سامویل جردن دانشگاه کالیفرنیا در ارواین آمریکا، روند مطالعات دوره ساسانی در ایران را خوب ارزیابی می‌کند و معتقد است که ایران می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد مطالعات مربوط به دوره ساسانی در جهان ایفا کند. این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با صدای میراث مطالعات مرتبط با نامه‌های تاریخی تبرستان را تشیرح کرده و اظهارات جالبی درخصوص مطالعات این اسناد تاریخی دارد.

بیشتر بخوانید