برگزاری کارگاه تاریخچه مهندسی و مدیریت آب در یمن/ عبرت‌هایی از دوران باستان تا پیشامدرن توسط خانم پروفسور اینگرید هیمایر

خانم پروفسور اینگرید هیمایر، نویسند کتاب تاریخچه مهندسی و مدیریت آب در یمن، کارگاهی با عنوان، تاریخچه مهندسی و مدیریت آب در یمن: عبرت‌هایی از دوران باستان تا پیشامدرن در دانشگاه تهران برگزار می‌کند

بیشتر بخوانید