انتشار رایگان نشریه Biblical Archaeology

انتشار رایگان نشریه Biblical Archaeology ، شماره دوم، سال 46، در بهار 2020، رابرت کارگیل سردبیر مجله دلیل آن را شیوع کرونا اعلام کرد

بیشتر بخوانید