تعامل میراث فرهنگی آذربایجان و شهرداری تبریز برای تملک محدوده خانه تاریخی منتسب به باقرخان

تعامل میراث فرهنگی آذربایجان و شهرداری تبریز برای تملک محدوده خانه تاریخی منتسب به باقرخان به نقل از مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی

بیشتر بخوانید