ارائه طرح مرمتی میراث جهانی برج قابوس تا پایان مهرماه

ارائه طرح مرمتی میراث جهانی برج قابوس تا پایان مهرماه توسط دانشگاه شهید بهشتی به نقل از نورتقانی (مدیر پایگاه میراث جهانی برج قابوس)

بیشتر بخوانید