«مجموعه تاریخی بندیان درگز» کشف اتفاقی بخشی از تمدن خراسان

«مجموعه تاریخی بندیان درگز» کشف اتفاقی بخشی از تمدن خراسان و انجام چندین فصل کاوش باستان‌شناسی توسط دکتر مهدی رهبر و آثار ارزشمند دوره ساسانی

بیشتر بخوانید