تاریخ ایران؛ پژوهش آکسفورد به چاپ دوم رسید

تاریخ ایران؛ پژوهش آکسفورد ، کتابی ارزنده از دانشگاه آکسفورد است و در عین مجمل بودن، منبعی راهگشا، مفید و قابل اعتماد درباره تاریخ ایران است.

بیشتر بخوانید