تجزیه و تحلیل رابطۀ ارگونومیک بین دست و ابزارهای پارینه سنگی قدیم

تجزیه و تحلیل رابطۀ ارگونومیک بین دست و ابزارهای پارینه سنگی قدیم، برخلاف انتظار، انگشتانی که بیشتر درگیر میشوند سه انگشت آخر (انگشت کوچک، انگشت حلقه و میانی) هستند و نه انگشت اشاره یا شست.

بیشتر بخوانید