استحکام‌بخشی پلکان شرقی تخت مادرسلیمان تا پایان دی

استحکام‌بخشی پلکان شرقی تخت مادرسلیمان تا پایان دی به نقل از مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد . تل تخت تخت مادرسلیمان نیز نامیده می‌شود

بیشتر بخوانید