مصرف مخدر توهم‌زا در مناسک مذهبی یهودیان

مصرف مخدر توهم‌زا در مناسک مذهبی یهودیان ، در کنیسه‌ای واقع در جنوب اسرائیل، نخستین آثار مصرف مواد روان‌گردان و توهم‌زا در مناسک مذهبی کشف شد

بیشتر بخوانید