بررسی اعتبار نظریه‌ی تطور ناگهانی

بررسی اعتبار نظریه‌ی تطور ناگهانی ،دکتر کریم علیزاده به بررسی مقاله‌ای دراین ارتباط پرداخته، این مقاله در نشریه American Naturalist منتشر شده

بیشتر بخوانید