نشانه‌های دسترسی به محوطه اصلی شهر زیرزمینی تفرش آشکار شد

نشانه‌های دسترسی به محوطه اصلی شهر زیرزمینی تفرش آشکار شد تاکنون یک فصل کاوش باستان شناسی در تابستان ١٣٩٨ در این محوطه انجام گرفته است .

بیشتر بخوانید