انتشار «جهان باستان» نشریه‌ای علمی درباره تاریخ و تمدن

انتشار «جهان باستان» نشریه‌ای علمی درباره تاریخ و تمدن، توسط موسسه نشر مهر، شماره اول پائیز 1399 با پیشگفتاری از تورج دریایی

بیشتر بخوانید

تاریخ ایران؛ پژوهش آکسفورد به چاپ دوم رسید

تاریخ ایران؛ پژوهش آکسفورد ، کتابی ارزنده از دانشگاه آکسفورد است و در عین مجمل بودن، منبعی راهگشا، مفید و قابل اعتماد درباره تاریخ ایران است.

بیشتر بخوانید

گفتگویی با تورج دریایی، با حضور اعراب در ایران در دو قرن اول هجری حکمرانی در اختیار ایرانی‌ها بود

تورج دریایی استاد تاریخ ایران و دنیای باستان و سرپرست مرکز ایرانشناسی سامویل جردن دانشگاه کالیفرنیا در ارواین آمریکا، روند مطالعات دوره ساسانی در ایران را خوب ارزیابی می‌کند و معتقد است که ایران می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد مطالعات مربوط به دوره ساسانی در جهان ایفا کند. این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با صدای میراث مطالعات مرتبط با نامه‌های تاریخی تبرستان را تشیرح کرده و اظهارات جالبی درخصوص مطالعات این اسناد تاریخی دارد.

بیشتر بخوانید