عبور خط لوله آب و ساخت استخر در تپه اسکو/ داراب

عبور خط لوله آب و ساخت استخر در تپه‌ی چند هزارساله اسکو، در داراب فارس، عرصه و حریم مصوب نداریم و فقط ۵ درصد آثار داراب فارس حریم مصوب دارند

بیشتر بخوانید