با یک فنس و ۱۵ درخت می‌خواست مالک تپه تاریخی باشد !

با یک فنس و ۱۵ درخت می‌خواست مالک تپه تاریخی باشد ! فنس‌کشی و کاشت درخت توسط شخصی حقیقی روی محوطه‌ی تاریخی «موسایی» شهرستان روانسر کرمانشاه

بیشتر بخوانید