تعلل در ثبت ملی عامل تخریب خانه تیمو کرمان

تعلل در ثبت ملی عامل تخریب خانه تیمو کرمان . خانه تیمو بر اثر بی توجهی میراث فرهنگی از بین رفت و برای ثبت ملی خانه تیمو کوتاهی شده است

بیشتر بخوانید

«تیمو» با خاک یکسان شد

«تیمو» با خاک یکسان شد. خانه قاجاری تیموکه در محله زرتشتی های کرمان قرار گرفته بنابر تصاویری که در فضای مجازی منتشر شده به طور کامل تخریب شده

بیشتر بخوانید