شماره اول نشریه تطورفرهنگ به صورت الکترونیکی منتشر شد

شماره اول نشریه تطور و فرهنگ به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی حمیدرضا قربانی و سردبیری ثمینه نعمتی به صورت الکترونیکی و دو فصلنامه منتشر شد

بیشتر بخوانید