تمامی کاوش‌های زیر آب متوقف شد

تمامی کاوش‌های زیر آب متوقف شد ،توفیقیان هیچ برنامه‌ای برای انجام کاوش زیر آب نداریم چون کرونا فصل‌های کاوش در این حوزه را تعطیل کرده است.

بیشتر بخوانید

پایه ‌آتشدان‌های ساسانی بوشهر یافته‌ی جدیدی نیستند

پایه ‌آتشدان‌های ساسانی بوشهر ، یافته جدیدی نیستند و در بررســی باستانشناســی ســواحل خلیج‌فــارس در سال 1383 توسط باستان‌شناسان شناسایی شده

بیشتر بخوانید