خواناسازی حصار بیرونی کوه خواجه سیستان

نمونه های با سایر نمونه های سفالی به دست امده از دشت سیستان و همچنین دمب کوه درچابهار قابل مقایسه است اما هیچ نمونه منقوش مشابه انچه در بلوچستان به نام نوع لوندو می شناسیم درا ینجا به دست نیامد

بیشتر بخوانید