خاطرۀ رئیس ایکوموس ایران از تخریب حمام خسروآغا

حمام ثبت ملی شدۀ خسروآغا خیلی زود در بحبوحۀ انقلاب مورد توجه قرار گرفت و با آغاز زمزمه‌های تداوم خیابان استانداری، افرادی بر تخریب آن متمرکز شدند. در نهایت، این اثر شگرف صفوی به دلیل منفعت عده‌ای و با بهانۀ شاهنشاهی بودن و فساد، شبانه تخریب شد.

بیشتر بخوانید