فراخوان دریافت مقاله دو فصلنامه‌ی «تطور فرهنگ»

فراخوان دریافت مقاله دو فصلنامه‌ی «تطور فرهنگ» ، محورهای موضوعي اعم از پژوهش‌های میدانی و کتابخانه‌ای (تئوریک)، و علوم مرتبط و آزمایشگاهی است

بیشتر بخوانید

شماره اول نشریه تطورفرهنگ به صورت الکترونیکی منتشر شد

شماره اول نشریه تطور و فرهنگ به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی حمیدرضا قربانی و سردبیری ثمینه نعمتی به صورت الکترونیکی و دو فصلنامه منتشر شد

بیشتر بخوانید