آغاز اقدامات حفاظتی مرمتی نقش بهرام

آغاز اقدامات حفاظتی مرمتی نقش بهرام در نقش رستم به نقل از حمید فدایی مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و اتمام مرمت نقش برجسته نبرد هرمز دوم

بیشتر بخوانید

آغاز همکاری پژوهشی دانشگاه هنر و پایگاه تخت‌جمشید

آغاز همکاری پژوهشی دانشگاه هنر و پایگاه تخت‌جمشید در طی جلسه‌ای با حضور رئیس دانشگاه هنر شیراز و مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

بیشتر بخوانید

تعمیم مطالعات باستانشناسی به کل شهرستان مرودشت

تعمیم مطالعات باستانشناسی به کل شهرستان مرودشت به نقل ازحمید فدایی مدیر پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید وسرپرست پروژه بررسی روشمند “تل جلوگیر”

بیشتر بخوانید

شناخت سه دوره تاریخی در گرو بررسی روشمند “تٌل‌ جلوگیر” مرودشت است

شناخت سه دوره تاریخی در گرو بررسی روشمند “تٌل‌ جلوگیر” مرودشت است به نقل از حمید فدایی مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و به گزارش ایرنا

بیشتر بخوانید

اجرای طرح مستندنگاری حریم درجه یک تخت‌جمشید

اجرای طرح مستندنگاری حریم درجه یک تخت‌جمشید به نقل از حمید فدایی مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و کارشناس مسئول دفتر مستندنگاری

بیشتر بخوانید

سرنوشت استخوان‌های باستانی تخت‌جمشید، نامعلوم در پیچ‌وخم‌ اداری

سرنوشت استخوان‌های باستانی تخت‌جمشید، نامعلوم در پیچ‌وخم‌ اداری و همگان بر ضرورت انجام آزمایش‌های دقیق واقف‌اند به نقل از حمید فدایی

بیشتر بخوانید

بازگرداندن اسناد تخت جمشید از مرکز اسناد

بازگرداندن اسناد تخت جمشید از مرکز اسناد وا شاره به اهمیت نگهداری و حفاظت بهتر اسناد به نقل از حمید فدایی سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت جمشید

بیشتر بخوانید

انتشار پانزدهمین شماره فصلنامه خبری پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد، پارسه_پاسارگاد

انتشار پانزدهمین شماره فصلنامه خبری پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد، پارسه_پاسارگاد، ”یادمــان گرایــی” و خلــق ”معمــاری یادمانــی”از ویژگــی هــای مهــم هنــر و فرهنــگ هخامنشــی درانتقـال ارزش هـای منحصـر بـه فـرد آن بـوده اسـت.

بیشتر بخوانید

حریم پاسارگاد در خطر

حریم پاسارگاد در خطر : کارخانه ترشی و رب‌گوجه‌فرنگی، تیرهای چراغ برق کافی نبود که ساخت پاسگاه هم به این فهرست بلند اضافه شده است.

بیشتر بخوانید

تهیه‌ی نقشه جامع باستانشناسی مرودشت طی ماه‌های آینده

تهیه‌ی نقشه جامع باستانشناسی مرودشت طی ماه‌های آینده به نقل از حمید فدایی مدیر پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید و وحید بارانی

بیشتر بخوانید