کوزه و موزه گردشگران در مرقد و مزار زائران

عبه،کعبه است و قبله مسلمانان و پیروان دیانت و معنویت سنت و آموزه دینی خاص.مادام که این میراث معنوی و سنت اعتقادی برصحنه فرهنگ و زندگی ما در روان و رفتار ما حضور فعال دارد و هرصبح و شام ما را بسوی کعبه و قبله توحیدش چونان زائر به حضور مومنانه و همدلانه فرا می‌خواند و حضورش در درون ما در جان ما احساس می‌شود و در روان و رفتار ما حیّ و حاضر است.

بیشتر بخوانید