چرا فریاد مالک خانه قاجاری پارسایی به جایی نمی‌رسد؟

چرا فریاد مالک خانه قاجاری پارسایی به جایی نمی‌رسد؟ به گزارش خبرگزاری میراث خبر خانه پارسایی قدمتی قاجاری دارد نیاز به مرمت دارد.

بیشتر بخوانید