تعیین عرصه و پیشنهاد حریم خرگوش‌تپهِ گرگان

سرپرست هیئت باستان شناسی گفت: پروژه تعیین عرصه و پیشنهاد حریم «خرگوش تپه»، یکی از محوطه‌های شاخص گرگان، با توجه به در خطر بودن محدوده عرصه و حریم انجام شد.

بیشتر بخوانید

آغاز کاوش برای تعیین عرصه و حریم خرگوش‌تپه گرگان

آغاز کاوش برای تعیین عرصه و حریم خرگوش‌تپه گرگان، این کاوش با اعتباری بالغ ‌بر ۴۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی در دست اجراست.

بیشتر بخوانید