گفتگو با علی خورابلو رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ماکو در رابطه با کتیبه اورارتویی اهدا شده

گفتگو با علی خورابلو رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ماکو، خورابلو در رابطه با روند کشف، اهدا و مطالعات بر روی این کتیبه گفت

بیشتر بخوانید

تصویر ارائه شده از کتیبه‌ی اورارتویی تازه کشف شده در ماکو، مربوط به این کتیبه نیست​

تصویر ارائه شده از کتیبه‌ی اورارتویی در مراسم سپاسگزاری،به گفته سهیل دلشاد دانشجوی دکتری دانشگاه فرای برلین مربوط به کتیبه‌ی تازه کشف شده نیست

بیشتر بخوانید