نقش‌برجسته‌ی اشکانی «خونگ اژدر» اعتبار لازم دارد؟

نقش‌برجسته‌ی اشکانی «خونگ اژدر» اعتبار لازم دارد؟ به زودی یک سایه‌بان متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه روی نقش برجسته خونگ اژدر نصب خواهد شد.

بیشتر بخوانید