مأموریت سوم در سیستم دانشگاهی و تحقیقاتی ایتالیا

مأموریت سوم، گرایش ساختارها به سمت گسترش بسترهای اقتصادی و اجتماعی است که از طریق تقویت و انتقال دانش انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید