طرح شاهکارهای معماری اروپا چگونه از دنیای اسلام دزدیده شد؟

طرح شاهکارهای معماری اروپا چگونه از دنیای اسلام دزدیده شد؟یک پژوهشگر با نوشتن کتابی نشان داد شاهکارهای معماری اروپا ازاسلام الگوبرداری شده است

بیشتر بخوانید