محوطه‌های اورارتویی در دشت قره‌ضیاءالدین چایپاره

محوطه‌های اورارتویی در دشت قره‌ضیاءالدین چایپاره مطالعات باستان‌شناسی منجر به شناسایی ۱۶ محوطه تاریخی مربوط به دوره اورارتوها در منطقه شده است

بیشتر بخوانید