کشفیات دیرین انسان شناسی و باستان شناسی پارینه سنگی در سال ۲۰۱۹ از کشف گونه جدیدی از انسان تا آتش افروزی نئاندرتال ها

سال میلادی ۲۰۱۹ را می توان سالی پربار برای باستان شناسی پارینه سنگی و دیرین انسان شناسی دانست. کشفیات جدید در قاره های مختلف و انتشار نتایج پژوهش های چندساله اخیر ما را به درک بهتر تاریخ پراکنش جوامع انسانی و تغییرات فرهنگی و زیستی انسان های عصر پارینه سنگی و چگونگی این تغییرات نزدیک تر کرد. در یادداشت حاضر به برخی از این کشفیات مهم طی سال ۲۰۱۹ می پردازم که بر اساس یافته های هر قاره ارائه می شود. پایان این مطلب هم به مهم ترین یافته ایران در این سال اختصاص دارد.

بیشتر بخوانید