کاوش باستان‌شناسی در شهر دورهام، شواهدی از نخستین ساکنان آن به دست می‌دهد

بقایای استخوانی یافت شده در حین حفاری در شهر دورهام، منجر به شناسایی نخستین ساکن شهر تاکنون شده است.
قطعات استخوان متعلق به یک بزرگسال بوده، اما تعیین جنسیت غیرممکن است

بیشتر بخوانید