جلیان محوطه لپویی در میان زمین‌های کشاورزی مرودشت

جلیان محوطه لپویی در میان زمین‌های کشاورزی مرودشت به نقل از آزیتا میرزایی سرپرست هیأت باستان شناسی کاوش استقرار دورۀ لپویی در محوطۀ جلیان

بیشتر بخوانید