کشف بقایای دژ تاریخی مربوط به دوره هخامنشی در محوطه ریوی خراسان شمالی

کشف بقایای دژ تاریخی مربوط به دوره هخامنشی در محوطه ریوی خراسان شمالی به نقل از سرپرست هیات کاوش محوطه ریوی شهرستان مانه دکتر محمدجواد جعفری

بیشتر بخوانید