مهار طبیعی کرونا کار طبیبان است

ویروس کرونا یک پدیده طبیعی است، اما از منظر دین نه صرفاً طبیعی که آیتی از بارش و غرّش حرص و حسد ما آدمیان در زمین است. کار طبیبان مهار طبیعی آن و کار دین باوران بیدارکردن حس خضوع و بندگی است.

بیشتر بخوانید