انتشار کتاب سکه‌شناسی ایران باستان

انتشار کتاب سکه‌شناسی ایران باستان ،این مجموعه توسط مرکز مطالعات فارسی دانشگاه کالیفرنیا در ایروین (UCI) و به یاد دیوید سل‌وود منتشر شده.

بیشتر بخوانید