گزارش دومین فصل کاوش بین المللی ربع رشیدی تبریز

گزارش دومین فصل کاوش بین المللی ربع رشیدی تبریز 1397نیز در ادامه توسط بهرام آجورلو سرپرست هیئت بین المللی ربع رشیدی تبریز ارایه شد .

بیشتر بخوانید