با یک فنس و ۱۵ درخت می‌خواست مالک تپه تاریخی باشد !

با یک فنس و ۱۵ درخت می‌خواست مالک تپه تاریخی باشد ! فنس‌کشی و کاشت درخت توسط شخصی حقیقی روی محوطه‌ی تاریخی «موسایی» شهرستان روانسر کرمانشاه

بیشتر بخوانید

کاوش باستان‌شناختی در تپه خیبر روانسر

کشف تکه ای از گل نوشته ای به خط میخی و یک مهر استوانه ای کتیبه دار نشان از اهمیت محوطه طی هزارۀ دوم و اول پ.م است.

بیشتر بخوانید