استفاده‌ از تهدیدها و معرفی میراث بشری در فضای مجازی

پیام مونسان برای روز جهانی محوطه‌ها و بناهای تاریخی، با استفاده‌ از تهدیدها و معرفی میراث بشری در فضای مجازی فرصت بسازیم.

بیشتر بخوانید

18 آوریل ـ روز جهانی بناها و محوطه‌های تاریخی

ایکوموس هر ســـال، بـه منـاســـبت روز جهـانی بنـاهـا و محوطـه‌هـای تـاریخی، موضـــوعی را پیشنهاد می‌کند تـا کمیتـه‌هـای ملی بین‌المللی علمی، و دیگر ســازمان‌هایی که تمایل به همکاری دارند، آن را گرامی بدارند و فعالیتهای خود را پیرامون آن شــکل دهند

بیشتر بخوانید