کاوش باستان‌شناسی در روستای احدبیگلوی گرمی آغاز شد

کاوش باستان‌شناسی در روستای احدبیگلوی گرمی آغاز شد، به گفته معاون میراث اردبیل:‌ کاوش به‌منظور شناسایی توالی فرهنگی شمال اردبیل انجام می‌شود

بیشتر بخوانید