یک بازی فکری مربوط به مصریان باستان، توسط دانشمندان شناسایی شده است

این بازی به نام سنت، در تمام سطوح جامعه مصر از زمانی که برای اولین بار در حدود 5000 سال پیش ظهور پیدا کرده تا زمانی که حدود 2500 سال بعد از آن از رونق افتاده، انجام می‌شده است.

بیشتر بخوانید