پژوهش انسان شناختی تجربه زیستِ زنان از زلزله سرپل ذهاب

پژوهش انسان شناختی تجربه زیستِ زنان از زلزله آبان ماه ۱۳۹۶ سرپل ذهاب کرمانشاه در دستور کار پژوهشکده مردم شناسی قرار گرفته است

بیشتر بخوانید